Zásady ochrany osobních údajů

Správce osobních údajů:    

Filip Vrbacký
Mandysova 1306, 500 12 Hradec Králové
IČO: 19964145
(dále také jen „Správce“)

I. Úvodní ustanovení

1. Správce zpracovává osobní údaje subjektů údajů (fyzických osob) na základě uděleného souhlasu, v souladu s oprávněným zájmem, na základě vzájemného smluvního vztahu či z důvodů stanovených právními předpisy.

2. Zpracování osobních údajů je Správcem je prováděno v souladu s platnou legislativou v oblasti ochrany osobních údajů, a to dle nařízení č. 2016/679 Evropského parlamentu a Rady EU, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

3. Zpracování osobních údajů znamená jednotlivý úkon či soubor úkonů, k nimž systematicky dochází při nakládání s osobními údaji. Jedná se zejména o jejich shromažďování, uspořádání, ukládání, vyhledávání, používání, řazení a třídění v databázích, blokování a další.

4. Správce provádí zpracování osobních údajů zejména v následujících oblastech: provoz webu a s ním spojených služeb na www.vrbacky.com a další.

5. Správce zpracovává jmenné a adresné údaje subjektů údajů. Předmět činnosti správce a předmětem zpracování osobních údajů nejsou zvláštní kategorie údajů, není-li uvedeno jinak.

II. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává sdělené osobní údaje po následující dobu:

 • V případě trvání smluvního vztahu po dobu jeho trvání a následujících 10 let po jeho ukončení (a to z důvodů možných nároků smluvních stran).
 • Po dobu 10 let od posledního využití služby uživatelem.
 • Nebo do odvolání souhlasu či obdobného úkonu uživatele, kterým odvolá možnost zpracování svých osobních údajů Správcem.

III. Práva subjektů údajů

1. Správce zaručuje subjektům údajů zejména následující práva, která vychází z nařízení o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, jakož i další v souladu s platnou legislativou:

 • Subjekty údajů mají právo na přístup ke svým osobním údajům.
 • Subjekty údajů mají právo opravu, doplnění nebo výmaz osobních údajů.
 • Subjekty údajů mohou požadovat omezení zpracování svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo požadovat, aby jejich osobní údaje nebyly předmětem automatizovaného individualizovaného rozhodování (a to i profilování).
 • Subjekty údajů mají právo vznést námitku proti zpracování svých osobních údajů.
 • Subjekty údajů mají právo na přenositelnost údajů ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny kdykoliv udělený souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.
 • Subjekty údajů jsou oprávněny podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz), se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, email posta@uoou.cz, datová schránka qkbaa2n.

IV. Cookies

1. Správce při provozu svých služeb v rámci internetu využívá cookies. Informace o užití cookies naleznete na adrese.

V. Závěrečná ustanovení

1. Správce při své činnosti nepředává osobní údaje mimo země Evropské unie.

2. Uživatel je v případě jakýchkoliv dotazů ohledně zpracování svých osobních údajů nebo v případě uplatnění výše uvedených práv oprávněn obrátit na email filip@vrbacky.com, případně na kontaktní údaje správce uvedené na webu https://www.vrbacky.com.

3. Správce si vyhrazuje právo je změnit v případě změn na straně Správce či právní úpravy v této oblasti.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné ode dne 20. 12. 2021.